หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Mastery in Reading ม.4-6 เล่ม 2
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Mastery in Reading ม.4-6 เล่ม 2

Series name : Mastery in Reading

Auther name : Gillian Flaherty และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน Mastery in Reading 2 ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน ด้วยบทอ่านที่มีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ หารายละเอียด และเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products