หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Reading ม.1-3 เล่ม 1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Reading ม.1-3 เล่ม 1

Series name : Focus on Reading

Auther name : Gillian Flaherty, James Bean

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน Focus on Reading 1 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน ด้วยบทอ่านที่มีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ หารายละเอียด และเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products