หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Reading ม.1-3 เล่ม 1
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Focus on Reading ม.1-3 เล่ม 1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : Focus on Reading

Auther name : Gillian Flaherty, James Bean

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน Focus on Reading 1 ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน ด้วยบทอ่านที่มีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ หารายละเอียด และเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB