หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.3

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ม.3

ISBN : 9786162037917

Series name : TEAM UP

Auther name : F. Kavanagh และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ TEAM UP IN ENGLISH ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 นำเสนอด้วยบทสนทนา บทอ่าน ดึงคำศัพท์กับไวยากรณ์เป้าหมายมาสอนผ่านบริบท มีหน้าสำหรับไวยากรณ์แยกต่างหาก โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Spot มีแบบฝึกหัดฝึกทักษะการอ่านและฟัง พร้อมเทคนิคเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับการสอบ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products