หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.4
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.4

Instruction Media
Share
Instruction Media
Share

Series name : ACTIVE

Auther name : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ระดับชั้นป.4 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษา โดยนำเสนอภาษาผ่านบทอ่านและบทสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจากบริบท โดยมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในการอ่านและการใช้ภาษาบทสนทนาในการฝึกพูด ฝึกคำศัพท์และไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร สนุกกับเกมปริศนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อฝึกเชาวน์ ให้ความรู้ และเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB