สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1

Download
Preview
Share

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล, ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เน้น (Geo-Literacy) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม รู้เท่าทัน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถใช้ทักษะกระบวนการ ความสามารถและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นและอธิบายความรู้ ซึ่งนำไปสู่การปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผ่านการทำกิจกรรมแบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Related Products