สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1
Download

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.1

Series name : AHA!

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ระดับชั้น ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51
สื่อหลักที่รวมเนื้อหาทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
และแบบทดสอบประจำหน่วย ภายในเล่มเดียว (All in one) พร้อมแผนผังหน้าหน่วย
บอกคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่จะได้เรียนรู้ในแต่ละหน่วย และมีรายการคำศัพท์
และความหมายในท้ายเล่ม ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งครูและผู้เรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products