สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.4
Download

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.4

Series name : AHA!

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ระดับชั้น ป.4 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อหลักที่รวมเนื้อหาทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด และแบบทดสอบประจำหน่วย ภายในเล่มเดียว (All in one) พร้อมแผนผังหน้าหน่วยบอกคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่จะได้เรียนรู้ในแต่ละหน่วย และมีรายการคำศัพท์และความหมายในท้ายเล่ม ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งครูและผู้เรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products