สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.1
Download
Preview
Share

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.1

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา สำหรับระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง 60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) สื่อการเรียนรู้ชุดนี้พัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนและผู้เรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกประการ โดยครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของนักเรียน อันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม รวมถึงเรื่องเศรษศาสตร์พื้นฐาน และ ภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อมและการปรับตัว ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้น ป.1

Related Products