แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.2

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.2

Series name : แบบฝึกรวบยอด 60 ป.1-6

Auther name : กนกพร กระบวนศรี

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 ใช้คู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.2 เนันการคิด เป็นเครื่องมือสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นหลักฐานให้ครูประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Related Products