สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.2

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.2

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy :

Product detail

สื่อ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษาฯ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ได้ครบกระบวนการ เพราะมีเนื้อหาที่เน้นการอธิบายคอนเซ็ป มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อฝึกทักษะการคิดและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เน้นพัฒนการคิด ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติต้วยตนเอง และมีข้อสอบเพื่อเตรียมการสอบทั้งข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย

Related Products