แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ป.5
Download
Preview
Share

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ป.5

Series name : โครงงาน ป.5 (PBL)

Auther name : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการเรียนรู้ผ่านโครงงาน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการบันได 5 ขั้น (Big Five Learning) ซึ่งเป็นแนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนความสามารถด้านการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะชีวิตการทำงาน สามารถแสวงหาความรู้จากสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองได้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products