ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (7 เล่ม) อ.2
ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (7 เล่ม) อ.2

Instruction Media
e-Book
Share
Instruction Media
e-Book
Share

ISBN : 8858649133267

Series name : ชุดงบเรียนฟรี

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย, อริสา โสคำภา

Copy : etc.

Product detail

ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (7 เล่ม) ระดับชั้น อ.2 สาระครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และเสริมด้วยทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 (อ่านอออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ตามวัย) ในชุด ประกอบด้วย - หนังสือบูรณาการปฐมวัย 4 สาระฯ (4 เล่ม)สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 4 สาระ (ตัวเด็ก บุคคลฯ ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก) กิจกรรมหลากหลาย ฝึกคิดหลายด้านผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา) อย่างสมดุล เติมเต็มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามจุดเน้นของหลักสูตรฯ - - หนังสือเสริมทักษะที่จำเป็นในศตรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย (3 เล่ม) ได้แก่ ภาษาอังกฤษปฐมวัย ภาษาไทยปฐมวัย และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีปฐมวัยปูพื้นฐาน STEM สู่การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา

Subject :

Instruction Media

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB