ฝึกลีลามือ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี
ฝึกลีลามือ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฝึกลีลามือ สำหรับเด็กเล็กอายุ 2-3 ปี มุ่งเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ ฝึกความมั่นคง และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมือกับตาในการฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้นผ่านภาพเรื่องราวจากสิ่งใกล้ตัวเด็กไปสู่ไกลตัวเด็ก และมีกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สร้างความสนุกสนาน สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็ก เรียนรู้จากง่ายไปยาก ฝึกทำซ้ำๆ เพื่อสร้างการจดจำ

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB