แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ อ.1

แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ อ.1

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกทักษะ อ่านได้ คิดเป็น

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกทักษะ ชุดอ่านได้ คิดเป็น ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.1 เน้นฝึกอ่านภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้น เริ่มจากง่ายไปยากที่เหมาะสมกับวัยพร้อมดูภาพประกอบ และฝึกคิดหาคำตอบจากการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านตัวอักษรและคำศัพท์ หมวดคำศัพท์ใกล้ตัว ฝึกออกเสียงตาม Phonics อ่านเรื่องจากภาพและเพลง ปูพื้้นฐานภาษาด้านการฟัง พูด อ่านได้อย่างถูกต้อง จดจำคำได้อย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้น

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB