แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาไทย อ.2
Download
Preview
Share

แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาไทย อ.2

Series name : แบบฝึกทักษะ อ่านได้ คิดเป็น

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาไทย ระดับชั้น อ.2 เน้นฝึกอ่านตามลำดับจากง่ายไปยากที่เหมาะสมกับวัยพร้อมดูภาพประกอบ และฝึกคิดหาคำตอบจากการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านพยัญชนะไทยและคำ สระ วรรณยุกต์ อ่านเรื่องจากภาพ และคำคล้องจอง ปูพื้นฐานภาษาด้านการฟัง พูด อ่านได้อย่างถูกต้อง และจดจำได้อย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้น

Subject :

Related Products