แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดไทย อ.2

Download
Preview
Share

แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดไทย อ.2

Series name : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา แบบฝึกทักษะ ฝึกเขียน เรียน อ่าน

Auther name : อริสา โสคำภา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกทักษะ คัดไทย ระดับชั้น อ.2 ฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น ที่เป็นส่วนประกอบหลักของพยัญชนะ ฝึกคัดพยัญชนะไทย และสระตามมาตรฐานของราชบัณฑิตยสถาน ขนาดเล็กกว่า อ.1 ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ปูพื้นฐานการเขียนที่ถูกต้อง และจดจำได้อย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้น

Subject :

Related Products