ภาษาไทยพื้นฐาน อ.3
Download
Preview
Share

ภาษาไทยพื้นฐาน อ.3

Series name : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน

Auther name : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้น อ.3 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เรียนรู้ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน กิจกรรมหลากหลาย ฟัง พูด อ่าน เขียนพยัญชนะไทย สระและวรรณยุกต์ หมวดคำต่างๆ เริ่มจากง่ายไปยากเหมาะสมกับวัย สร้างความเข้าใจภาษา ปูพื้นฐานสู่ระดับที่สูงขึ้น

Subject :

Related Products