ภาษาไทยพัฒนา อ.1
Download
Full book
Preview
Share

ภาษาไทยพัฒนา อ.1

Series name : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนา

Auther name : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ ภาษาไทยพัฒนา ระดับชั้น อ.1 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เสริมความรู้ด้านภาษาไทยเข้มข้นมากขึ้น กิจกรรมหลากหลาย ฟัง พูด อ่าน เขียนพยัญชนะไทย คำพื้นฐาน รู้และเข้าใจภาษาอย่างมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

Subject :

Related Products