เรียนรู้ตัวเด็ก อนุบาล 2
Download

เรียนรู้ตัวเด็ก อนุบาล 2

Series name : เสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์ เรียนรู้ตัวเด็ก ระดับชั้น อ.2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สาระ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ครอบคลุม 10 หน่วยการเรียน ออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง BBL เน้นการลงมือปฏิบัติตามแนว Active Learning ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลเหมาะสมตามวัย

Related Products