กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เข้าใจตัวเอง
กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เข้าใจตัวเอง

Share
Share

Series name : ชุด กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้และทำด้วยตนเองได้ เช่น การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยพื้นฐานของตนเอง การแสดงความรู้สึก การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้วยแบบฝึกเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เสริมแรงบวกด้วยสติกเกอร์รางวัล สนับสนุนให้เด็กนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 แนวทางพัฒนา EF และทักษะในศตวรรษที่ 21

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB