กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เข้าใจตัวเอง
Download
Share

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เข้าใจตัวเอง

Series name : ชุด กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้และทำด้วยตนเองได้ เช่น การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยพื้นฐานของตนเอง การแสดงความรู้สึก การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้วยแบบฝึกเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เสริมแรงบวกด้วยสติกเกอร์รางวัล สนับสนุนให้เด็กนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 แนวทางพัฒนา EF และทักษะในศตวรรษที่ 21

Related Products