กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : อยู่ร่วมกับผู้อื่น
Download
Share

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : อยู่ร่วมกับผู้อื่น

Series name : ชุด กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่เด็กเล็กควรรู้และทำได้ เช่น การดูแลความปลอดภัยพื้นฐานของตนเองในที่สาธารณะ มารยาท และวินัย ด้วยแบบฝึกเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เสริมแรงบวกด้วยสติกเกอร์รางวัล สนับสนุนให้เด็กนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 แนวทางพัฒนา EF และทักษะในศตวรรษที่ 21

Related Products