แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 1 (สื่อประจำตัวเด็ก)
Download
Share

แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 1 (สื่อประจำตัวเด็ก)

Series name : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

Auther name : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกจัดกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปหรือเริ่มต้นการฝึก เป็นการซ้ำย้ำทวนหลังจากเรียนรู้ผ่านการเล่นจากสื่ออุปกรณ์ภายในชุดจัดกลุ่มสัมพันธ์แล้ว เนื้อหาแบบฝึกประกอบด้วยกิจกรรมการจับคู่ จำแนก จัดกลุ่ม เริ่มต้นที่รูปร่างเรขาคณิต ค่อยๆเพิ่มระดับความยากให้เด็กฝึกสังเกตความเหมือน-ต่าง เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา และเชาวน์ปัญญา

Related Products