แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)
Download
Share

แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)

Series name : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

Auther name : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกทักษะมือตาสัมพันธ์ สำหรับเด็ก 4 ปีขึ้นไปหรือได้ผ่านการฝึกทักษะจากแบบฝึกมือตาสัมพันธ์ เล่ม 1 แล้ว ประกอบด้วย กิจกรรมการลากเส้นแบบต่างๆ ตามโจทย์ที่ฝึกเชาวน์ปัญญาและการคิดแก้ปัญหา และเสริมกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym)

Related Products