แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 3-5 ปี
Download
Share

แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 3-5 ปี

Series name : ชุดแบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา

Auther name : ทีมวิชาการ อักษร เนกซ์

Copy : etc.

Product detail

ชุดสื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ Computational Thinking ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการเรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Bloom's Taxonomy กิจกรรมมีรูปแบบโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เข้าใจง่าย มีเกณฑ์การประเมินกระบวนการคิดท้ายเล่ม และสอดค้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เรื่องรูปร่างและการรู้จักตัวเลข 1-10

Related Products