ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ฝึกความคิดสร้างสรรค์ (สื่อประจำห้องเรียน)

Download
Share

ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ฝึกความคิดสร้างสรรค์ (สื่อประจำห้องเรียน)

Series name : ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ฝึกความคิดสร้างสรรค์

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ชุดกิจกรรมฝึกแก้ปัญหาโดยการลงมือทำตามกระบวนการ STEM เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรรม โดยเด็กระดับปฐมวัยสามารถลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน สร้างเสริมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปูพื้นฐานทักษะของการเป็นนักประดิษฐ์เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปในอนาคต

Related Products