กิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 (สื่อประจำตัวนักเรียน)
Download
Share

กิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 (สื่อประจำตัวนักเรียน)

Series name : ชุด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ปฐมวัย

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM กระตุ้นพลังการคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมง่ายๆ ด้วยตนเอง ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจนเกิดเป็นเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ภายในเล่มมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้ การจมและการลอย, การเปรียบเทียบน้ำหนัก, การสะท้อน, แรงดันอากาศ, แรงและการเคลื่อนที่, การเกิดลม, การเกิดรุ้ง, เศษส่วนอย่างง่าย

Related Products