กิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 (สื่อประจำตัวนักเรียน)
Download
Share

กิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 (สื่อประจำตัวนักเรียน)

Series name : ชุด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ปฐมวัย

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM กระตุ้นพลังการคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมง่ายๆ ด้วยตนเอง ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจนเกิดเป็นเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ภายในเล่มมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้ แรงลม, แรงโน้มถ่วงและแรงกระทำ, ความสมดุล, แรงและการเคลื่อนที่, รูปร่าง, แสงและเงา, ตำแหน่งและทิศทาง

Related Products