แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.5

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.5

Series name : แบบฝึกหัด ป.1-6

Auther name : เกรียงไกร ศรีรุ่งเรือง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ระดับชั้น ป.5 มาพร้อมกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงสู่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เน้นพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน เพื่อให้นักเรียนอ่านออก คิดเป็นและเขียนได้คล่องและวิเคราะห์เป็น

Related Products