คู่มือการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองและศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

Download
Share

คู่มือการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองและศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ISBN : 8859281715422

Series name : คู่มือกิจกรรมดนรีพัฒนาทักษะสมอง

Auther name : นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร และ นายวิชัย เขียวรัตน์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

คู่มือส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมดนตรี ที่ช่วยพัฒนาทักษะสมอง (Brain Executive Functions) โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมกับพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัย เหมาะสำหรับครู และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยใช้เป็นเครื่องมอในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนที่สามารถทำตามได้ง่าย มีคลิปแนะนำทุกขั้นตอน

Related Products