หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่าน ภาษา อ.1

หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่าน ภาษา อ.1

Share
picture
Share

ISBN : 0

Series name : หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิด

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : etc.

Product detail

ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณผ่านเรื่องราว 4 สาระฯ กิจกรรมฝึกคิดเชิงคำนวณนำสู่การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB