ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.1

Download

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.1

ISBN : 8858649148285

Series name : ชุดงบเรียนฟรี 200 บาท (สมรรถนะ 6 เล่ม) อ.1

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : etc.

Product detail

ชุด สมรรถนะปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย อ.1 ครบ 4 สาระฯ ครบ 40 หน่วย เสริมสมรรถนะปฐมวัย พร้อมแผนฯ สื่อดิจิทัล และกิจกรรมพัฒนาการคิดขั้นพื้นฐานเตรียมพร้อมการคิดขั้นสูง 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิด อ.1 (4 เล่ม) : ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย'60 เสริมสมรรถนะ 7 ด้าน สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของเด็ก : ตัวเด็ก บูคคลและสถานที่ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก พร้อมแผนฯ ที่อิงการเรียนรู้ตามขั้นตอนแบบ BBL พร้อม หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่าน Coding (Unplugged) & STEM อ.1 (1เล่ม) ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณผ่านเรื่องราว 4 สาระฯ เน้นกิจกรรมฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และหนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่านภาษา อ.1 (1เล่ม) ปูพื้นฐานการใช้ภาษาผ่านเรื่องราว 4 สาระฯ กิจกรรมฝึกคิดจดจำคำพื้นฐานเชื่อมโยงประโยค คำคล้องจอง คำกลอน เรื่องสั้น นิทาน พัฒนาสู่การ สื่อสารได้อย่างเข้าใจผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทุกเล่มมีสื่อดิจิทัลเพิ่มสีสันการสอนให้สนุก ง่านต่อการจดจำของเด็ก ๆ เพียงสแกน QR Code ในเล่ม

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products