หนังสือพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพ
Download
Share

หนังสือพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพ

ISBN : 8859280000000

Series name : พัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใช้รูปภาพ

Auther name : อักษร อินสไปร์

Product detail

- เรียนรู้คำศัพท์รอบตัวจากบัญชีคำ ระดับอนุบาล-ป.1 และคำศัพท์สำคัญในชีวิตประจำวัน - เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) - ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ - พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพผ่านกิจกรรมการฟัง พูด อ่าน เขียน - เรียนรู้คำ จำความหมาย สร้างประโยค ไปสู่การเล่าเรื่องจากภาพ

Subject :

Related Products