แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เล่ม 4 : การจำภาพเต็ม
แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เล่ม 4 : การจำภาพเต็ม

Share
picture
Share

Series name : หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

Auther name : ดร.สมพร หวานเสร็จ และคณะ

Copy : etc.

Product detail

ชุดกิจกรรมที่เด็กระดับปฐมวัยสามารถลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน ฝึกการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน สร้างเสริมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปูพื้นฐานทักษะของการเป็นนักประดิษฐ์เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปในอนาคต

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB