กิจกรรมศิลปะ เล่ม 1 ตัวเรา-บุคคลและสถานที่
กิจกรรมศิลปะ เล่ม 1 ตัวเรา-บุคคลและสถานที่

Instruction Media
Share
Instruction Media
Share

Series name : ศิลปะสร้างสรรค์

Auther name : ปุญญิศา ภูมิผล

Copy : etc.

Product detail

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ ออกแบบตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง หรือ BBL (Brain–Based Learning) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256 - มุ่งให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วย การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เริ่มเรียนรู้จากการสัมผัสของจริงไปสู่สัญลักษณ์ พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ฝึกการเชื่อมโยงระหว่างโลกจินตนาการกับโลกแห่งความจริง ด้วยโจทย์ที่หลากหลาย ท้าทาย และการใช้ภาพหลายมุมมอง กระตุ้นให้สมองได้คิดยืดหยุ่น คิดได้หลายแบบ หลายมุมมอง ในหลายบริบท

Instruction Media

[Free download]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB