บัตรภาพพัฒนาทักษะทางอารมณ์
บัตรภาพพัฒนาทักษะทางอารมณ์

Share
Share

Series name : พัฒนาทักษะทางอารมณ์

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : etc.

Product detail

สื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย อธิบายชัดเจนด้วยภาพจริง ไปสู่ภาพวาด และเข้าใจสัญลักษณ์ พัฒนาทักษะการคิดด้วยคำถามท้ายเรื่อง พร้อมแนะนำแนวทางการเล่านิทาน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB