กิจกรรม STEM คิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

Download
Share

กิจกรรม STEM คิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

Series name : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

สื่อประจำตัวเด็ก จากชุด STEM คิดสร้างสรรค์ เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติ บันทึกข้อมูลด้วยการวาดภาพ เล่นเกม ออกแบบและประเมินผลงานด้วยตนเอง

Related Products