ดอกไม้ไม่มีเพื่อน
ดอกไม้ไม่มีเพื่อน

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122705

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Cho Eun-jung ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องโอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นเคยได้ยินไหม “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ”ถ้าเราตั้งใจแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ผลที่ได้คือ ความอิ่มใจ สบายใจ และลดความเห็นแก่ตัวโดยที่เราไม่รู้ตัว ลองเป็น “ผู้ให้”เหมือนดอกบานเย็นสีชมพูสิจ๊ะ แล้วจะรู้ว่า “ความสุข” อยู่รอบตัวของเรานี่เอง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB