พลเมืองเด็กปลอดภัย
Download
Share
picture

พลเมืองเด็กปลอดภัย

ISBN : 9789744393807

Series name : พลเมืองเด็ก พลเมืองดี

Auther name : Rana DiOrio ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

Copy : etc.

Product detail

เด็กดีต้องรู้จักการดูแลรักษาตนให้ปลอดภัยในสังคม รู้จักระมัดระวังตน ไม่ทำสิ่งที่เกินกำลัง และหลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการรู้จักเอาใจใส่และเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้าง เพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่า ดังนั้นจึงควรปกป้องและดูแลชีวิตของตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถอยู่ร่วมกันในโลกอย่างปลอดภัยและเป็นสุข

Related Products