วิชา

วิทยาศาสตร์ฯ

(ประถมศึกษา)

สื่อประกอบการสอน

สื่อในเล่ม

Aksorn On-Learn

กิจกรรม Active Learning สู่สมรรถนะ

 • ครบตั้งแต่การวางแผน-รูปแบบวิธีการสอน-กิจกรรม-การประเมิน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำผู้เรียนสู่สมรรถนะโดยเฉพาะ ละเอียด แบ่งเป็นขั้นนำ สอน สรุป ประเมิน และมีการตั้งสมรรถนะเป้าหมายเพื่อให้เห็นแนวทางในการเรียนการสอนตั้งแต่แรก
 • กิจกรรมตามแนวคิด Active Learning เพื่อนำพาผู้เรียนไปสู่สมรรถนะ เริ่มตั้งแต่กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะย่อยเพื่อนำพาผู้เรียนไปสู่กิจกรรมประเมินสมรรถนะประจำหน่วย
 • ใช้เครื่องมือประเมินสำหรับการประเมินสมรรถนะผู้เรียนโดยเฉพาะ ออกแบบเฉพาะรายกิจกรรม มีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจน
 • ตรงตามนโยบาย สพฐ. ให้ครูสอนได้แบบไม่ต้องกังวล ใช้ได้จริง ลงลึกถึงระดับห้องเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้

 • ละเอียดแบ่งเป็นรายชั่วโมง มาในรูปแบบไฟล์ Word เพื่อให้ครูปรับใช้ได้ทันที
 • สอดแทรกด้วยแนวทางการสอน พร้อมใบงาน และเฉลยพร้อมใช้
 • มีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดแผนการสอน
ทั้งหมดได้ที่นี้

คู่มือครู

 • ตัวช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้สะดวกในรูปแบบ นำ สอน สรุป ประเมิน สอดคล้องกับหนังสือเรียนแบบหน้าต่อหน้า
 • ออกแบบครบกระบวนการสอน
นำ ด้วยแนวทางคำถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เกร็ดแนะครูช่วยแนะนำการสอนตามหัวข้อ
สอน ด้วยการอธิบายความรู้ในสิ่งที่นักเรียนควรรู้แบบเข้าใจง่าย เสริมด้วยข้อสอบคิดวิเคราะห์ตามแนว O-NET
สรุป ความรู้ท้ายบทเรียน
ประเมิน ด้วยแนวการตรวจสอบผลเพื่อวัด และประเมินผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท้ายหน่วย
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดคู่มือครู
ทั้งหมดได้ที่นี้

PowerPoint

 • สรุปเนื้อหาสำคัญให้อยู่ในรูปแบบของ Infographic นำเสนอผ่าน PowerPoint ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายทีละสเต็ป
 • สนุกกับการเรียนผ่านภาพเคลื่อนไหวจากคลิปวิดีโอ และ Motion Graphic ที่มีเสียงเพลง เกม การเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนตลอดการสอน
 • เนื้อหาที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนพร้อมให้ครูออกแบบการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น สอนสนุก ช่วยจำ พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และผู้เรียน
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลด PowerPoint
ทั้งหมดได้ที่นี้

ข้อสอบและเฉลย

 • ข้อสอบทุกชุด มีตารางตัวชี้วัด พร้อมตารางวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ครูทราบอัตราส่วนของระดับความรู้จากข้อสอบได้จริง
 • อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สามารถนำไปอธิบายผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ทั้งหมดได้ที่นี้

ใบงาน

 • สะดวก ลดภาระในการเตรียมใบงาน เหมาะสำหรับการสอน on hand
 • มีกิจกรรมในใบงานหลากหลาย กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • ตรงตามตัวชี้วัดสำหรับทุกระดับชั้น
 • เสริมหนังสือเรียน ใช้แทนแบบฝึกหัด และลดภาระของครู
 • สอนสะดวก มีครบทุกระดับชั้น
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดใบงาน
ทั้งหมดได้ที่นี้