วิชา

วิทยาศาสตร์ฯ

(ประถมศึกษา)

แผนการจัดการเรียนรู้และคู่มือครู

เพื่อให้ครูใช้เตรียมการสอน

tigtag

เปิดคลิปดึงดูดความสนใจผู้เรียน

e-Book

เปิดภาพเพื่อกระตุ้นด้วยคำถาม

หนังสือเรียน

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับ

PowerPoint

ครูใช้นำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน

Interactive 3D

ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม เพียงแสกน QR Code

แบบฝึกหัด

ผู้เรียนทบทวนความรู้

นักเรียน และครูร่วมกันสรุปผลการปฎิบัติกิจกรรม

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

วัดผลการเรียนรู้ผู้เรียน