วิชา

วิทยาศาสตร์ฯ

(ประถมศึกษา)

ครบสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ฯ

ด้วยสื่อฯ จากอักษร

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

  • เน้นเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดหมาย สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริง
  • พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างมีเหตุผล

สื่อฝึกทักษะ

แบบฝึกหัด

ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมออกแบบโดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกิจกรรม Active Learning ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ต่อยอดเป็นโครงงาน STEM ได้

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

เครื่องมือวัดความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัด สามารถสะท้อนความถนัดตามความเป็นจริงของผู้เรียนรายบุคคล กิจกรรมช่วยในการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะของผู้เรียน

หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน (มมฐ.)

รวมเนื้อหา พร้อมแบบฝึกหัด ชุดกิจกรรม และข้อสอบไว้ในเล่มเดียว แบบ All in one เนื้อหาออกแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน จนผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ผลงานได้

สื่อยกระดับการเรียนรู้

ยกระดับการเรียนรู้ไปอีกขั้นด้วยการฝึกให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาผ่านทักษะการคิดแบบ STEM เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ หรือ Active Learning ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ วิดีทัศน์ ชุดอุปกรณ์ และชุดกิจกรรม