วิชา

วิทยาศาสตร์ฯ

(ประถมศึกษา)

สื่อประกอบการสอน

สื่อในเล่ม

Aksorn On-Learn

คลิปการสอน

  • ช่วยอธิบายเนื้อหาสำคัญให้เข้าใจง่ายผ่านภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบคลิปวิดีโอ และ Motion Graphic เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน
  • สามารถใช้ออกแบบการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น สอนสนุก ช่วยจำ พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และผู้เรียน
  • ดึงดูดความสนใจ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างคลิปการสอน

ตัวอย่างคลิปการสอนเรื่อง การผลิตไฟฟ้า
วิชาวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้น ป.3
ตัวอย่างคลิปการสอนเรื่อง การทำงานของระบบย่อยอาหาร
วิชาวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้น ป.6

สื่อดิจิทัล INTERACTIVE 3D

  • นวัตกรรม AR (Augmented Reality) เพียงแค่สแกน QR Code ก็จะพบกับห้องเรียนสื่อดิจิทัลผสานโลกจริง และโลกเสมือน
  • สามารถหมุน ย่อ ขยาย เลื่อน คลิก บันทึกภาพ และแชร์ได้ตามต้องการ
  • ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในห้องเรียน
  • ช่วยขยายความเข้าใจ เปลี่ยนเนื้อหาที่ยาก ให้เข้าใจง่าย

ตัวอย่าง Interactive 3D

Interactive 3D เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
วิชาวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้น ป.3
คลิกดูเต็มหน้าจอ
Interactive 3D เรื่อง กระเพาะอาหาร
วิชาวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้น ป.6
คลิกดูเต็มหน้าจอ