ชุด

งบเรียนฟรี 200 บาท

(อนุบาล)

ชุด เสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อ.1-อ.3 (7 เล่ม)

เสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ออกแบบครอบคลุมการเรียนรู้ที่ครบ และคุ้มค่าด้วยเนื้อหาเสริมประสบก๊ารณ์ 4 สาระฯ สร้างเสริมทักษะจำเป็นที่เด็กต้องมี
 • ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย '60
 • เสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ Project for Kids ให้เด็กสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง
 • กิจกรรมหลากหลาย เน้นฝึกการคิดรอบด้าน
 • ปลูกฝังการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

ชุด สมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย อ.1-อ.3 (6 เล่ม)

สร้างเสริมสมรรถนะปฐมวัยครบ 7 ด้าน กระบวนการเรียนรู้ เน้นคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้ การเรียนรู้สร้างสรรค์ชิ้นงาน เนื้อหาทันสมัย เด็กบรรลุมาตรฐาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
 • ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย '60
 • เสริมประสบการณ์ครบ 4 สาระฯ เสริมทักษะด้านภาษา และทักษะการคิด
 • กิจกรรมช่วยปูพื้นฐาน และพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
 • เรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนตามหลัก BBL

ชุด พัฒนาภาษา และทักษะการคิดปฐมวัย (5 เล่ม)

เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย เน้นการคัดเขียน คิดคำนวณ และฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น ปูพื้นฐานด้านภาษาเพื่อต่อยอดในระดับชั้นที่สูงขึ้น
 • ฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้นเรียนรู้เทคนิคการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
 • เน้นปูพื้นฐานการคิดด้านคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง
 • ปูพื้นฐานทักษะวิทย์ฯ และ STEM ฝึกการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น