ชุด

เสริมประสบการณ์

(อนุบาล)

ชุด เสริมประสบการณ์ เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้เด็กเก่งรอบด้าน พร้อมเสริมประสบการณ์ 4 สาระฯ เข้มข้นด้วยเนื้อหาที่เน้นทักษะการคิด อย่างเป็นกระบวนการ ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัว ผ่าน 4 สาระฯ
 • เสริมสร้างพัฒนาการ 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมหลากหลาย
 • พัฒนาทักษะรอบด้าน ผ่านกิจกรรมที่ฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาทักษะรอบด้าน ต่อยอดการคิดขั้นสูงตามวัย

ชุด เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์

ส่งเสริมการสร้างผลงานศิลปะสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเด็ก เริ่มจากเรียนรู้เส้นพื้นฐาน สู่การสร้างรูปภาพ การวาด ระบายสี พิมพ์ ปะติด ประดิษฐ์ เด็กได้ใช้จินตนาการอย่างอิสระ
 • สร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิด ให้เด็กกล้าแสดงออกในงานศิลปะ
 • เน้นกิจกรรมแบบ Active Learning เชื่อมโยงกับ 4 สาระฯ
 • ช่วยพัฒนาการทำงานของสมองต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม และโครงงานศิลปะแสนสนุก (BBL Project for Art)

ชุด เสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์

เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย เริ่มต้นด้วยกระบวนการคิด การวางแผน สำรวจ สืบค้นข้อมูล และลองปฏิบัติจริงเพื่อค้นหาคำตอบ ออกแบบกิจกรรมมาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาตร์ สนุกกับโครงการวิทยาศาสตร์ (Project Approach) ต่อยอดความรู้ STEM
 • เน้นทดลองปฏิบัติจริง พร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย
 • ใช้ควบคู่กับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ชุด คณิตฯ วิทย์ฯ เทคโนโลยี ปูพื้นฐาน STEM

ปูพื้นฐานการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงาน จากวัสดุเหลือใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเล่มเดียว
 • ปูพื้นฐานทักษะ คณิตฯ วิทย์ฯ เทคโนโลยี STEM ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง รู้จักคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างง่าย
 • ต่อยอดความรู้ คณิตฯ วิทย์ฯ เทคโนโลยี STEM การทำชิ้นงาน ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น