สื่อประกอบการสอน

สื่อในเล่ม

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

แผนฯ และขอบข่ายฯ ละเอียด เข้าใจง่าย ปรับใช้ได้ทันที พัฒนาเด็กให้บรรลุตามหลักสูตรปฐมวัยปี '60 และยึดแนวคิดการเรียนรู้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง BBL ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้เกิดทักษะพื้นฐานจำเป็น เช่น ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • แผนการสอนที่เสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยครบ 7 ด้าน
 • มีแบบประเมินพัฒนาการท้ายหน่วยครอบคลุม 4 สาระฯ อย่างต่อเนื่อง
 • ครบ 6 กิจกรรมหลักใน 1 วัน ครบ 4 สาระฯ ครบพัฒนาการ 4 ด้าน
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดแผนการสอน
ทั้งหมดได้ที่นี้

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ออกแบบแนวทางเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการสอน ประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียน ชื่อกิจกรรม สาระขอบข่ายเนื้อหา พร้อมวิเคราะห์ประสบการณ์สำคัญที่เด็กต้องได้รับ พร้อมแนวทางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีเกร็ดแนะครูที่นำเสนอเทคนิคการสอน และกิจกรรมที่สนุก มีรายละเอียดสื่อสำหรับใช้จัดกิจกรรม เช่น เพลงแสนสนุก คำคล้องจอง คำกลอน นิทาน เป็นต้น
 • ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย '60
 • แนวทางการจัดประสบการณ์ ตามขั้นตอน Active Learning
 • ออกแบบแนวทางที่ส่งเสริมทักษะ EF ให้เด็กปฐมวัย
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดแนวทางฯ
ทั้งหมดได้ที่นี้

ใบงาน

ใบงานที่เสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นทักษะต่าง ๆ ให้เด็กได้สนุกกับการลงมือปฏิบัติทำชิ้นงานเป็นของตนเอง มีกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ใบงานเป็นไฟล์ Word ให้คุณครูสามารถปรับใช้ได้ทันที มีให้ครบทั้ง 4 สาระฯ
 • ใบงานสาระเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
  รู้จักอวัยวะต่าง ๆ ของตัวเอง และวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี
 • ใบงานสาระเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก
  รู้จักครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
 • ใบงานสาระธรรมชาติรอบตัวเด็ก
  รู้จักสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ รู้จัก ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ
 • ใบงานสาระสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
  รู้จักสิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดใบงาน
ทั้งหมดได้ที่นี้

เพลงประกอบการสอน

เพลงประกอบการสอนที่มาพร้อมภาพเคลื่อนไหว ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส เนื้อหาเพลงจดจำง่ายเหมาะสมกับวัย พร้อมเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถใช้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ เป็นเครื่องมือเสริมการสอนที่สะดวกใช้ง่าย ผ่านการสแกน QR Code และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดวน์โหลดเพลงประกอบการสอน
ทั้งหมดได้ที่นี้

เกมการศึกษา

เกมการศึกษาที่ครูสามารถนำไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างสนุก และเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ เด็กเรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวคนเดียวหรือกับผู้อื่นได้ ตอบโจทย์การเรียนรู้ที่ครบ 4 สาระฯ เพียงดาวน์โหลดก็สามารถนำไปใช้สอนได้ทันที
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลด เกมการศึกษา
ทั้งหมดได้ที่นี้