ดูไอเดีย
100 แผนฯ
ดูไอเดีย 100 แผนฯ
จุดเด่นของแผนการจัดการการเรียนรู้
การเขียนเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็น Active Learning ที่สมบูรณ์
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมที่ออกแบบสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
การเขียนเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็น Active Learning ที่สมบูรณ์
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมที่ออกแบบสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
เงื่อนไขค้นหาเพิ่มเติม
ระดับชั้น
กลุ่มสาระ ฯ
จุดเด่นของแผนการจัดการการเรียนรู้
ดูไอเดีย
100 แผนฯ
ดูไอเดีย 100 แผนฯ
จุดเด่นของแผนการจัดการการเรียนรู้
การเขียนเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็น Active Learning ที่สมบูรณ์
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมที่ออกแบบสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
การเขียนเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็น Active Learning ที่สมบูรณ์
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
กิจกรรมที่ออกแบบสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
อักษรเจริญทัศน์ อจท. www.aksorn.com Tiktok ครูเอาเรื่อง Aksorn Education