...
หลักการและเหตุผล
downloadProject

ด้วยในปัจจุบันคุณครูผู้สอน จะต้องจัดการเรียนการสอนตามแบบ Active Learning เพื่อจะได้นำพานักเรียนบรรลุตัวชี้วัดและสมรรถนะสำคัญตามที่กำหนด ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนในทุกระดับชั้น จะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพซึ่งครูผู้สอนได้พัฒนาขึ้นนำไปใช้สอนโดยในแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะมีแนวทางในการเลือกเทคนิค วิธีการสอนอย่างหลากหลาย ให้เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ธรรมชาติวิชา บริบทของนักเรียนและสถานศึกษา ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว นอกเหนือจากครูผู้สอนแต่ละท่านจะนำไปใช้สอนเองแล้ว ยังสามารถให้แนวคิด ให้มุมมองในการจัดกิจกรรมแก่ครูผู้สอนท่านอื่นๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น ทางบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จํากัด ในเครือ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้จัด โครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะ ในหัวข้อ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ” นี้ขึ้น

โดยจะเชิญชวนครูผู้สอนทุกสังกัด ทุกกลุ่มสาระฯ ทุกระดับชั้น ที่ใช้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้ส่งแผนฯ ดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งแผนฯ ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก จำนวน 100 แผนฯ จะได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจกับครูผู้สอนท่านอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงได้

ผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ครูผู้สอนในทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
room
ระยะเวลาในการส่งแผนฯ
time
   จัดส่งแผนฯ ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์
   ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566
วิธีการ/ช่องทาง ส่งแผนฯ
check-circle 1. ส่งแผนฯ เป็นไฟล์ .docx (จากโปรแกรม MS-Word)
check-circle 2. ใช้ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New  ขนาดตัวอักษร 16 Pt. (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอักษร)
check-circle 3. Upload ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.aksorn.com/100LessonPlan/upload
ข้อกำหนดในการจัดส่งแผนฯ
downloadForm
 1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อนำไปสู่สมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งผลงานเป็นรายบุคคล เท่านั้น (ไม่รับเป็นทีม)
 2. แผนฯ ต้องระบุรูปแบบ วิธีสอนแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแนวคิด Active Learning
  • แนวคิด เช่น Project Based Learning (PBL), Brain Based Learning (BBL), Enquiry Based Learning (EBL), Phenomenon Based Learning (PhenoBL), Problem Based Learning (PrBL)
  • รูปแบบการสอน เช่น 5Es, PPP Model, 4 MAT, CIPPA Model, ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์
  • วิธีสอน เช่น บทบาทสมมุติ, ทดลอง, อุปนัย, Game Based Learning (GBL), แก้ปัญหา, กรณีตัวอย่าง (Case Study)
 3. เป็นแผนฯ รายเรื่อง ระยะเวลาการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง และไม่เกิน 4 ชั่วโมง
 4. รูปแบบแผนฯ เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 5. ครูผู้สอน 1 ท่าน ส่งแผนฯ ได้ไม่เกิน 2 แผนฯ โดยแต่ละแผนฯ ต้องไม่เป็นรายวิชาเดียวกัน
 6. เป็นแผนฯ ที่พัฒนา สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
 7. แนบใบความรู้/ใบงาน/ใบกิจกรรม/แบบฝึก และเครื่องมือวัดและประเมินผล (ถ้ามี)
 8. เจ้าของผลงานยินยอมให้บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ในเครือบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดโครงการ เป็นผู้รวบรวม แก้ไข ปรับปรุง นำไปใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ให้สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่คิดมูลค่า โดยทางบริษัทฯ จะให้เครดิตโดยอ้างอิงชื่อผู้สร้างสรรค์แผนฯ ไว้ให้
รางวัล
reward
100 แผนฯ แรก (1-100 ) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับ
เงินรางวัลแผนฯ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
certificate
100 แผนฯ หลัง (101-200 ) จะได้รับ
ของที่ระลึกจากทางบริษัทฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ
เกณฑ์และระยะเวลาการตัดสิน
 1. แผนฯ มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 2. กิจกรรมสามารถนำไปใช้สอนได้จริง โดยมีแนวคิด รูปแบบการสอน วิธีสอน เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ เป็นไปตามธรรมชาติของวิชา ช่วงวัยของผู้เรียน และบริบทในการจัดการเรียนการสอน
 3. ต้องเป็นแผนฯ Active Learning ที่มีกิจกรรมท้าทายความคิด กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้สำรวจค้นหา
 4. วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนรู้ และบรรลุสมรรถนะตามที่กำหนด
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจง
 6. ประกาศผลแผนฯ ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ www.aksorn.com/100LessonPlan/Announcement
 7. มอบรางวัลภายในเดือนธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ ในลำดับถัดไป
 8. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Scoring Rubric (คลิกที่นี่เพื่อดูเกณฑ์ตัดสินอย่างละเอียด)
ที่ปรึกษาโครงการ
Aekarin
อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Bangorn
ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
ศาสตราจารย์ประจําคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร. ศศิธร เขียวกอ
ครูชำนาญการ
โรงเรียนพญาไท
3. ดร. กมลรัตน์ ฉิมพาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จ. บุรีรัมย์
4. ดร. สุจินต์ หนูแก้ว
อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5. คุณสมเกียรติ ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการสายงานวิชาการ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
6. ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
7. ดร. กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ
Lead of Assessment Learning
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
กำหนดการโครงการ
วันที่ รายละเอียด
1 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566 ช่วงเวลาส่งแผนฯ
30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลรางวัล
ธันวาคม 2566 มอบรางวัล