...
หลักการและเหตุผล
downloadProject

ด้วยในปัจจุบันครูผู้สอน จะต้องจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางเพื่อจะได้นำพานักเรียนบรรลุเป้าหมายและสมรรถนะสำคัญตามที่กำหนด ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนในทุกระดับชั้น จะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพซึ่งครูผู้สอนได้พัฒนาขึ้นนำไปใช้สอน โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะมีแนวทางในการเลือกเทคนิค วิธีการสอนอย่างหลากหลาย ให้เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ธรรมชาติวิชา บริบทของนักเรียนและสถานศึกษา ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว นอกเหนือจากครูผู้สอนแต่ละท่านจะนำไปใช้สอนเองแล้ว ยังสามารถให้แนวคิด ให้มุมมองในการจัดกิจกรรมแก่ครูผู้สอนท่านอื่นๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น ทางบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ในเครือ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้จัด โครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ ในหัวข้อ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ” นี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยจะเชิญชวนครูผู้สอนทุกสังกัด ทุกกลุ่มสาระฯ ทุกระดับชั้น ที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้ส่งแผนฯ ดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งแผนฯ ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก จำนวน 100 แผนฯ จะได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจกับครูผู้สอนท่านอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงได้

ผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. ครูผู้สอนในทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
room
ระยะเวลาในการส่งแผนฯ
time
   จัดส่งแผนฯ ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์
   ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 30 กันยายน 2567
วิธีการ/ช่องทาง ส่งแผนฯ
check-circle 1. ส่งแผนฯ เป็นไฟล์ .docx (จากโปรแกรม MS-Word)
check-circle 2. ใช้ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 Pt. (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอักษร)
check-circle 3. Upload ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.aksorn.com/100LessonPlan/upload
เกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดส่งแผนฯ
downloadForm
 1. แผนฯ มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อนำไปสู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เท่านั้น ส่งผลงานเป็นรายบุคคล เท่านั้น (ไม่รับเป็นทีม)
 3. เป็นกิจกรรมที่เคยใช้สอนได้จริง มีบันทึกหลังการสอน
 4. แผนฯ ต้องระบุรูปแบบ วิธีสอนแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิด Active Learning พร้อมอ้างอิงที่มาของแนวคิด
  • แนวคิด เช่น Project Based Learning (PBL), Brain Based Learning (BBL), Enquiry Based Learning (EBL), Phenomenon Based Learning (PhenoBL), Problem Based Learning (PrBL)
  • รูปแบบการสอน เช่น 5Es, PPP Model, 4 MAT, CIPPA Model, ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์
  • วิธีสอน เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ, ทดลอง, อุปนัย, Game Based Learning (GBL), แก้ปัญหา, กรณีตัวอย่าง
 5. ใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง หรือตัวชี้วัดปลายทาง หรือทั้งสองตัวชี้วัด เพื่อเป็นเป้าหมายการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรู้
 6. เป็นแผนฯ รายเรื่อง ระยะเวลาการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง และไม่เกิน 4 ชั่วโมง
 7. แนบใบความรู้/ใบงาน/ใบกิจกรรม/แบบฝึก และเครื่องมือวัดและประเมินผล (ถ้าปรากฏในแผนฯ)
 8. วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนรู้ และบรรลุสมรรถนะสำคัญตามที่กำหนด
 9. การวัดและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางที่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และตัวชี้วัดปลายทางที่เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผล
 10. ครูผู้สอน 1 ท่าน ส่งแผนฯ ได้ไม่เกิน 1 แผนฯ เท่านั้น
 11. ผู้ที่เคยส่งแผนฯ และได้รับรางวัล ห้ามส่งแผนฯ เดิมเข้ารับการพิจารณา ในกรณีที่ส่งแผนฯ ใหม่ ต้องเปลี่ยนวิธีสอนหรือเทคนิคการสอน ที่ไม่ซ้ำกับแผนฯ เดิมที่เคยได้รับรางวัล
 12. เป็นแผนฯ ที่พัฒนา สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หากมีการตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือได้รับการร้องเรียน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ขอเรียกคืนรางวัล
 13. รูปแบบแผนฯ เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 14. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Scoring Rubrics (คลิกที่นี่เพื่อดูเกณฑ์ตัดสินอย่างละเอียด)
 15. เจ้าของผลงานยินยอมให้บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ในเครือบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดโครงการ เป็นผู้รวบรวม แก้ไข ปรับปรุง นำไปใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ให้สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่คิดมูลค่า โดยทางบริษัทฯ จะให้เครดิตโดยอ้างอิงชื่อผู้สร้างสรรค์แผนฯ ไว้ให้
รางวัล
reward
100 แผนฯ แรก (1-100 ) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับ
เงินรางวัลแผนฯ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
certificate
100 แผนฯ หลัง (101-200) จะได้รับ
ของที่ระลึกจากทางบริษัทฯ พร้อมไฟล์ใบประกาศเกียรติคุณออนไลน์
หมายเหตุ
ระยะเวลาส่งแผนฯ และการตัดสิน
 1. จัดส่งแผนฯ ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 30 กันยายน 2567
 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจง
 3. ประกาศผลแผนฯ ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ที่ www.aksorn.com/100LessonPlan/Announcement-2
 4. มอบรางวัลภายในเดือนธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ ในลำดับถัดไป
ที่ปรึกษาโครงการ
Siridet
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ
คณบดีคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
Aekarin
อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
วิเคราะห์และให้ความเห็นในทางวิชาการกับแผนฯ ที่โดดเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย เสวกงาม
รองคณบดี กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา และ ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. กรกนก เลิศเดชาภัทร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร. ศศิธร เขียวกอ
ครูชำนาญการ
โรงเรียนพญาไท
3. ดร. กมลรัตน์ ฉิมพาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จ. บุรีรัมย์
4. ดร. สุจินต์ หนูแก้ว
อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5. ดร. กุณฑีรา บุญเลี้ยง
ครูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาษาไทย
ครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา
6. นางทิพย์สุดา สรณะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด
7. คุณสมเกียรติ ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการสายงานวิชาการ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
8. ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
9. ดร. กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ
Lead of Assessment Learning
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
กำหนดการโครงการ
วันที่ รายละเอียด
10 สิงหาคม - 30 กันยายน 2567 ช่วงเวลาส่งแผนฯ
6 ธันวาคม 2567 ประกาศผลรางวัล
ธันวาคม 2567 มอบรางวัล