วิชา

ภาษาไทย

(ม.1-ม.3)

สื่อประกอบการสอน

Aksorn On-Learn

กิจกรรม Active Learning สู่สมรรถนะ

 • ครบตั้งแต่การวางแผน-รูปแบบวิธีการสอน-กิจกรรม-การประเมิน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำผู้เรียนสู่สมรรถนะโดยเฉพาะ ละเอียด แบ่งเป็นขั้นนำ สอน สรุป ประเมิน และมีการตั้งสมรรถนะเป้าหมายเพื่อให้เห็นแนวทางในการเรียนการสอนตั้งแต่แรก
 • กิจกรรมตามแนวคิด Active Learning เพื่อนำพาผู้เรียนไปสู่สมรรถนะ เริ่มตั้งแต่กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะย่อยเพื่อนำพาผู้เรียนไปสู่กิจกรรมประเมินสมรรถนะประจำหน่วย
 • ใช้เครื่องมือประเมินสำหรับการประเมินสมรรถนะผู้เรียนโดยเฉพาะ ออกแบบเฉพาะรายกิจกรรม มีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจน
 • ตรงตามนโยบาย สพฐ. ให้ครูสอนได้แบบไม่ต้องกังวล ใช้ได้จริง ลงลึกถึงระดับห้องเรียน
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา
ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้

 • ละเอียดแบ่งเป็นรายชั่วโมง มาในรูปแบบไฟล์ Word เพื่อให้ครูปรับใช้ได้ทันที
 • สอดแทรกด้วยแนวทางการสอน พร้อมใบงานและเฉลยพร้อมใช้
 • มีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดแผนการสอน
ทั้งหมดได้ที่นี้

คู่มือครู

ตัวช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและช่วยให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ 5Es

Engage กระตุ้นความสนใจ ใช้เทคนิค และคำถามทบทวนความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
Explore สำรวจปัญหาและค้นหาข้อมูล ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ ศึกษา ค้นคว้า สังเกต หรือร่วมกันค้นหาข้อมูลเพื่อให้เห็นประเด็นของปัญหา
Explain ค้นหาคำตอบจนเกิดความรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน เพื่อค้นหาคำตอบนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอ ผลงาน เช่น เขียนแผนภูมิ เขียนรายงาน เป็นต้น
Expand สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ระดมสมองเพื่อคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
Evaluate ประเมินผู้เรียนเพื่อวัดผลความเข้าใจ ครูสามารถตรวจสอบและประเมินผล จากการลงมือทำ การแก้ปัญหา การตอบคำถาม เพื่อสรุปผลว่า ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดคู่มือครู
ทั้งหมดได้ที่นี้

PowerPoint

 • สรุปเนื้อหาสำคัญให้อยู่ในรูปแบบของ Infographic นำเสนอผ่าน PowerPoint ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายทีละเสต็ป
 • สนุกกับการเรียนผ่านภาพเคลื่อนไหวจากคลิปวิดีโอ และ Motion Graphic ที่มีเสียงเพลง เกม การเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนตลอดการสอน
 • เนื้อหาที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนพร้อมให้ครูออกแบบการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น สอนสนุก ช่วยจำ พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน
หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลด PowerPoint
ทั้งหมดได้ที่นี้

Audio

พัฒนาและเพิ่มทักษะในการฟังและออกเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านสำเนียงจากเสียงของเจ้าของภาษา เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนในหนังสือเรียน ผู้เรียนสามารถฝึกทบทวนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
 • ตัวอย่างไฟล์เสียงประกอบการสอนภาษาไทย ม.3
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลด Audio
ทั้งหมดได้ที่นี้

ข้อสอบและเฉลย

 • ข้อสอบทุกชุด มีตารางตัวชี้วัด พร้อมตารางวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ครูทราบอัตราส่วนของระดับความรู้จากข้อสอบได้จริง
 • อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สามารถนำไปอธิบายผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดข้อสอบ
ทั้งหมดได้ที่นี้

ใบงาน

 • สะดวก ลดภาระในการเตรียมใบงาน เหมาะสำหรับการสอน on hand
 • มีกิจกรรมในใบงานหลากหลาย กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • ตรงตามตัวชี้วัดสำหรับครูภาษาไทยทุกระดับชั้น
 • เสริมหนังสือเรียน ใช้แทนแบบฝึกหัดและลดภาระของครู
 • สอนสะดวก มีครบทุกระดับชั้น
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดใบงาน
ทั้งหมดได้ที่นี้