วิชา

ภาษาไทย

(ม.4-ม.6)

สื่อประกอบการสอน

Aksorn On-Learn

กิจกรรม Active Learning สู่สมรรถนะ

 • ครบตั้งแต่การวางแผน-รูปแบบวิธีการสอน-กิจกรรม-การประเมิน
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำผู้เรียนสู่สมรรถนะโดยเฉพาะ ละเอียด แบ่งเป็นขั้นนำ สอน สรุป ประเมิน และมีการตั้งสมรรถนะเป้าหมายเพื่อให้เห็นแนวทางในการเรียนการสอนตั้งแต่แรก
 • กิจกรรมตามแนวคิด Active Learning เพื่อนำพาผู้เรียนไปสู่สมรรถนะ เริ่มตั้งแต่กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะย่อยเพื่อนำพาผู้เรียนไปสู่กิจกรรมประเมินสมรรถนะประจำหน่วย
 • ใช้เครื่องมือประเมินสำหรับการประเมินสมรรถนะผู้เรียนโดยเฉพาะ ออกแบบเฉพาะรายกิจกรรม มีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจน
 • ตรงตามนโยบาย สพฐ. ให้ครูสอนได้แบบไม่ต้องกังวล ใช้ได้จริง ลงลึกถึงระดับห้องเรียน
ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา
ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้

 • ละเอียดแบ่งเป็นรายชั่วโมง มาในรูปแบบไฟล์ Word เพื่อให้ครูปรับใช้ได้ทันที
 • สอดแทรกด้วยแนวทางการสอน พร้อมใบงาน และเฉลยพร้อมใช้
 • มีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดแผนการสอน
ทั้งหมดได้ที่นี้

คู่มือครู

ตัวช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน และช่วยให้ผู้เรียนคิด และแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ 5Es

Engage กระตุ้นความสนใจ ใช้เทคนิค และคำถามทบทวนความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
Explore สำรวจปัญหา และค้นหาข้อมูล ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ ศึกษา ค้นคว้า สังเกต หรือร่วมกันค้นหาข้อมูลเพื่อให้เห็นประเด็นของปัญหา
Explain ค้นหาคำตอบจนเกิดความรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และผู้เรียน เพื่อค้นหาคำตอบนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอ ผลงาน เช่น เขียนแผนภูมิ เขียนรายงาน เป็นต้น
Expand สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ระดมสมองเพื่อคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
Evaluate ประเมินผู้เรียนเพื่อวัดผลความเข้าใจ ครูสามารถตรวจสอบ และประเมินผล จากการลงมือทำ การแก้ปัญหา การตอบคำถาม เพื่อสรุปผลว่า ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดคู่มือครู
ทั้งหมดได้ที่นี้

PowerPoint

 • สรุปเนื้อหาสำคัญให้อยู่ในรูปแบบของ Infographic นำเสนอผ่าน PowerPoint ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายทีละสเต็ป
 • สนุกกับการเรียนผ่านภาพเคลื่อนไหวจากคลิปวิดีโอ และ Motion Graphic ที่มีเสียงเพลง เกม การเล่าเรื่องด้วยการ์ตูนตลอดการสอน
 • เนื้อหาที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนพร้อมให้ครูออกแบบการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น สอนสนุก ช่วยจำ พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และผู้เรียน
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลด PowerPoint
ทั้งหมดได้ที่นี้

Audio

พัฒนาเพิ่มทักษะในการฟัง และออกเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านสำเนียงจากเสียงของเจ้าของภาษา เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนในหนังสือเรียน ผู้เรียนสามารถฝึกทบทวนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
 • Audio ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีภาษาไทย ม.5
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลด Audio
ทั้งหมดได้ที่นี้

เฉลย

 • อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สามารถนำไปอธิบายผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น
สมัครสมาชิก
Aksorn One Account
ดาวน์โหลดเฉลย
ทั้งหมดได้ที่นี้