ชุด

งบ 1,700 บาท

(ศพด.)
เสริมสมรรถนะ
ระดับปฐมวัย
สื่อประเมินและการสื่อสาร
บ้านและโรงเรียน
สื่อเตรียม
ความพร้อม
ส่งเสริมอารมณ์
จิตใจและสังคม
ภาษา
และการสื่อสาร
พัฒนาทักษะ
การคิด
ชุด สื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย
สื่อออกแบบเชื่อมอย่างเป็นระบบ สร้างสมรรถนะ และพัฒนาการของเด็กสมวัย
  • 7 สมรรถนะปฐมวัย
  • 4 พัฒนาการรอบด้าน
  • ครบ 6 กิจกรรมหลัก
  • ทักษะศตวรรษที่ 21
  • ทักษะสื่อสาร 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน)
  • พัฒนาสมอง (EF)
  • ทักษะการคิด
  • STEM
  • Unplugged Coding